ห้องสวดบูชาองค์เทพ องค์เทวี

ห้องสวดบูชาองค์เทพ องค์เทวี ตามธรรมเนียมชาวฮินดูบ้านในประเทศอินเดียแทบทุกหลังจะมีห้องสวดมนต์ ถวายของบูชาองค์เทพ หรือสถานที่เฉพาะที่จัดไว้สำหรับแทนการบูชา จะทำการแยกเป็นสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับสิ่งอื่น เพราะถือว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะได้เข้าไปเพื่อทำพิธี ตะเกียงไฟจะถูกจุดขึ้นเพื่อทำการบูชาพระเป็นเจ้าในทุกๆ วันตอนเช้า รวมไปถึงการถือปฏิบัติต่างๆ เช่น การสวดพระนามแห่งพระเป็นเจ้า การทำสมาธิ หรือแม้แต่การอ่านคัมภีร์ทางศาสนา ร้องเพลงบูชาแก่พระเป็นเจ้า เค้าก็จะปฏิบัติกันเฉพาะในสถานทีนี้เท่านั้น ไม่เพียงแต่กิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำทุกค่ำเช้า ประเทศอินเดีย ชาวฮินดูยังมีการจัดการบูชาในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวัดเกิด งานเทศกาลบูชาพระเจ้า เช่น ศิวะราตรี  นวราตรี หรืออื่นๆ สมาชิกทุกนในครอบครัว ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะมารวมตัวกันอยู่ ณ ห้องบูชานี้ เพื่อสวดบูชา ถวายบูชา ผลไม้ นม น้ำ ดอกไม้ และอย่างอื่นแล้วแต่ตาม เทศกาลนั้นๆที่จะขึ้นเพื่อถวายองค์เทพองค์เทวี พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลก เป็นผู้ประทานความสมบูรณ์พร้อมในด้านต่างๆ ให้แกมวลมนุษย์  ชาวฮินดูจะถือว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของบ้าน และทุกสิ่งบนโลกอย่างแท้จริง และถือว่าพระองค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านนั้นด้วย ดังนั้นห้องบูชา ห้องสวดบูชาสำหรับชาวฮินดูจึงเป็นห้องสำคัญและสถานที่หลักของบ้านที่ทุกคนในบ้าน จะให้ความสำคัญ แต่ถ้าบ้านหลังไหนที่ไม่สะดวกหาสถานที่หรือบริเวณที่จะสร้างห้องบูชาองค์เทพองค์เทวียาก เหมือนกับว่าพระองค์เป็นเจ้าของบ้านแท้ๆ แต่กลับไม่มีห้องสวดบูาให้พระองค์พำนัก อย่างน้อยที่สุดให้คิดว่าพระองค์เป็นแขกคนสำคัญของบ้านที่เราต้องต้อนรับดูแล และคิดเสมอว่าพระองค์อยู่ภายในบ้านตลอดเวลา ดังนั้นควรทำความสะอาดบ้านและห้องสวดบูชาให้สะอาดอยู่เสมอ และภายในห้องสวดบูชาต้องประดับตกแต่งให้สวยงาม เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ทุกครั้งที่เราเข้าห้องสวดบูชา และขอพรต่อพระองค์ พระองค์ก็จะประทานพรให้แก่ผู้บูชาสม่ำเสมอ และเชื่อกันว่าห้องสวดบูชานี้จะเต็มไปด้วยพลังที่จะนำทางให้ผู้ปฏิบัติและ บ้านหลังนั้น ผู้เป็นเจ้าของและสมาชิก เมื่อใดผู้บูชาเข้าไปสวดท่องมนตราอยู่สม่ำเสมอ เสมือนกับห้องสวดบูชามีพลังในการซึมซับพลังแห่งมนตราเหล่านั้นไว้ จะให้บังเกิด ความเจริญรุ่งเรือง ทรัพย์ สมบัติ ความสุข ความร่มเย็นในบ้าน จะบังเกิดแก่ผู้อาศัย และที่สำคัญ จิตจะเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ใจจะแจ่มใสเบิกบาน พบแต่ความสุข สำเร็จสมปรารถนา นี้ คือหัวใจหลักสำคัญของชาวฮินดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *