ศิวะ

ศิวะ องค์มหาเดวะผู้ยิ่งใหญ่เหนือสามโลก พระองค์คือความบริสุทธิ์ พระองค์คือผู้อยู่เหนือ สรรพสิ่ง พระองค์คือ ผู้ให้และผู้ทำลาย ศรัทธาคือการบูชา พระองค์ โอม นะมะศิวายะ

🙏🏽🙏🏽ฮารา ฮารา มหาเดวะ หากได้ศิวะก็เท่ากับได้ทุกสิ่ง เริ่มต้นด้วยศิวะ ก็ย่อมจบลงด้วยศิวะ ศิวะ คือทุกสิ่ง ดังนั้นหากต้องการศิวะแล้วจะได้มาง่ายๆได้อย่างไรกัน  ความศรัทธาและเชื่อมั่น จะไม่สมบูรณ์ไปได้หากไม่มีสิ่งอื่นมาประกอบด้วย หากแม้นมีศรัทธาแล้วก็จงหมดสิ้นข้อสงสัยใดๆ เหลือไว้เพียงความศรัทธาเชื่อมั่น เชื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะเป็นไปได้ด้วยศรัทธา🙏🏽🙏🏽

                                  👸มหาเดวีพยากรณ์👸

🕉..ศิวะ..คือ..พรหมัน…
…พรหมัน..คือ..ความจริงอันสูงสุด..เป็นสิ่งสมบูรณ์ไม่มีรูปร่าง ไร้ขีดจำกัด เป็นสัจจะจิตธานันธะ (ความจริง ความรู้ ความสุข) หรือ ปรพรหมัน..
..ศิวะมหาเทพ..คือ..ความบริสุทธิ์…เป็นที่มาและเป็นจุดหมายปลายทางของสรรพสิ่ง ที่อยู่ในสกลจักรวาล พระองค์คือพลังแห่งจักรวาล คือการเคลื่อนไหว และหยุด ทุกสรรพสิ่งบนจักรวาลด้วยพระพลังอำนาจ พระพักตร์แห่งพระองค์เป็นได้ทั้งชายและหญิง เป็นทั้งผู้ใจดีและผู้ดุร้าย จากชิ้นฝุ่นธุลีไปจนถึงภูเขาหิมาลัย จากมดตัวเล็กๆไปจนถึงช้างตัวใหญ่ จากมนุษย์ไปจนถึงพระเป็นเจ้า อะไรก็ตามที่เราสามารถเห็นได้ นั่นคือ รวมอยู่ในรูปแบบแห่ง พระศิวะ
#ศิวะมัชสะวะหะ ข้าคือศิวะ หมายความว่าบุคคลที่มีสติปัญญาทุกๆคนควรจะพิจารณาถึงตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ของสากลโลกในรูปแบบของพระศิวะทั้งสิ้น เมื่อคิดระลึกได้อย่างนั้นแล้ว ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุขสงบและรวมเป็นหนึ่งกับพระองค์..
..#พระศิวะจะประทานพรและให้การคุ้มครอง แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น เมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยผู้ที่บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร พระองค์จะทรงนำพาเหล่าสาวกข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากกิเลศและตัณหา การปฏิบัติบูชาตั้งจิตระลึกถึงองค์พระศิวะจะช่วยให้รอดพ้นจากกิเลศตัณหา และการยึดติดในอบายมุข พ้นจากสิ่งมัวเมาทั้งหมด พระองค์จะประทานสติปัญญาให้ในการดำรงชีวิต มีอำนาจเหนือศัตรู และยังดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับอีกด้วย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *