มหาศักติ

มหาศักติ
ตำนานและความเกี่ยวพันแห่งพระแม่เจ้า
แห่งจักรวาล กับคำถามภาคปางทั้ง3
พระศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ทุรคา พระแม่กาลี
อสูรสุม นิสุม มหิสาสูร
พูดถึงมหิสาสูรทั้งๆที่เป็นตำนานที่ได้รับความนิยม บางครั้งก็มีอีกหลายตำนานที่ว่า มหิสาสูร
ไม่ได้ถูกพระแม่ทุรคาสังหาร ซึ่งบางตำนานก็
ย้อนแย้งกัน บางตำนานไม่มีนามพระแม่อุมาหรือ
เรื่องราว จริงๆแล้วแต่ละยุคและสมัยย่อมแตกต่างกัน เอาเป็นว่า เราจะเชิดชูเกียรติแห่งพระแม่และบอกกล่าวความศรัทธา ปฏิบัติบูชาและรายละเอียด
วัน #นวราตรี ที่เรา ปฏิบัติแล้วเห็นผล หลายสิ่งหลายอย่าง ที่พรจากพระแม่สู่มวลมนุษย์ เพราะศรัทธา บูชา ต่อพระองค์ เพราะแม่คือ ผู้ให้เสมอ พระองค์คือพระแม่แห่งจักรวาล

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ได้รับการยกย่องให้เป็นพระแม่เจ้า
พระแม่แห่งจักรวาล ผู้มีบทบาทสูงสุดในกลุ่มพระเป็นเจ้า ศักติ
ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือเรียกกันว่าองค์ปฐม
แห่งมหาเดวี พระองค์รังสรรค์โลกและจักรวาล
ร่วมกับ”พระปรมาตมัน”หรือพระศิวะมหาเทพ
หรือคนไทยเราเรียกพระอิศวรด้วยเรื่องทวยเทพนั้นสืบทอดมายาวนานเรื่องราวในแต่ละยุคจึงแตกต่างและมีหลายนิกายแต่ละนิกายก็แต่งฉันท์แต่งมนต์
ต่างกัน ต่างภาคพื้น ต่างมีเรื่องเล่าที่อาจแตกต่างกัน แต่แท้ที่สุด พระองค์คือพระแม่แห่งจักรวาล พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีทรงประทับบน
หลังเสือ มี2,4,8พระกร ทรงเสียสละชีพลงกองเพลิงเพื่อรักษาเกียรติแห่งสวามีในภาค พระแม่สตี
ทรงใช้ความเพียรบำเพ็ญภาวนาจนพระศิวะ
พึงพอใจใน ภาคปารวตี ทรงพระเมตตา
ปรุงอาหารพร้อมกับทำขนมโมทกะ ลัดดู ทรงละทิ้ง
ความสุขสบายแห่งตนเพื่อความสุขสงบแห่ง
จักรวาล แม้ตนเองจะเจ็บปวดเพียงใด แม้จะต้องพลัดพรากในบางครั้ง แต่พระองค์ยังคงทำหน้าที่
เคียงข้างพระศิวะมหาเทพแม้จะอยู่ห่างกัน
เพราะท่านคือหนึ่งเดียวกัน

ทิพยสภาวะ-เดวีแห่งความเป็นใหญ่ ชัยชนะ
ความสำเร็จ ความสูงส่ง พลังอำนาจไร้ขอบเขต
ความสมบูรณ์แห่งสตรีเพศ ยศฐาบรรดาศักดิ์
ความเป็นมารดา เทวีแห่งความมั่นคง และ
เป็นเทพสูงสุดแห่งศักตินิกาย พระอุมาทรงมอบ
อำนาจวาสนาแด่ผู้ศรัทธาและทำลายสิ่งชั่ว
คนชั่วที่จะเข้ามาทำลาย ประทานความสามารถ
การปกครองและชัยชนะ พระองค์จะอยู่
เคียงข้างผู้ประพฤตดีเสมอ พระองค์ทรงทิพยสภาวะรูปโฉม สง่างาม ฉลองพระองค์หลายสีโดยเฉพาะ
จะเป็นสีแดง เขียว น้ำเงิน เข้าถึงได้ยาก แต่…
จะรับฟังเสียงวิงวอนจากผู้ศรัทธาเสมอ
ทรงถือตรีศูล ดอกบัว ดาบ จักร สังข์ คฑา ธนู
และยกมือประทานพร พระแม่มหาอุมาเทวี
จะเห็นรูปเคียงข้างอยู่กับพระศิวะพร้อมทั้ง
ครอบครัวเสมอ บางครั้งก็เสด็จพร้อมกับเดวี
สรัสวตีและพระลักษมีเดวีในรูปตรีศักติ

การบูชาพระองค์นั้นให้เน้นเรื่องความกตัญญูต่อมารดาบิดา ผู้มีพระคุณ เน้นเรื่องเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผู้หญิงถูกทำร้าย
ยารักษาโรค แต่ไม่ว่าอะไร ก็ตามหัวใจแห่งศรัทธาคือการบูชา สูงสุด แห่งสาวก หรือ บุตรแห่งพระองค์ เทศกาลอันเป็นที่นิยมคือ
#นวราตรี บูชาพระแม่๙ภาคอวตาร วันวิชัยทัศมี
มีชัยเหนือ มหิสาสูร และเหล่ากองทับอสูร

บทสวด-โอม ศักติ โอม ชะยะ ปาระวะตี  นะมะหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *