วันดีปาวลี

วันดีปาวลี

วันดีปาวลี วันแห่งพระแม่ลักษมี
ขั้นตอนพิธี การบูชา ใน วันดีปาวลี

1. ก่อนวันเริ่ม ให้เตรียมสถานที่ประกอบพิธี เพื่อความพร้อม จัดเตรียมเทวรูป

2. จะเตรียมเทวรูป ต่างๆ วางบนแท่นบูชา (พระแม่ พระพิฆเนศ)
– สวดบูชาพระพิฆเนศ ฯลฯ (ทำบูชาพระพิฆเนศ)
-สวดคายาตรีมนตรา
– พิธีกลัศสถาปนา อัญเชิญเทพเจ้าทั้งปวงมาสถิตตลอดพิธี
– สวด : โอม กลัศ ศายะ นะมะหะ
โอม รุท ราย นะมะหะ
โอม วรุ ณายะ นะมะหะ
โอม สมุ ทรายะ นะมะหะ
โอม กังกา เย นะมะหะ
โอม ยมุ นา เย นะมะหะ
โอม สรัสวตี นะมะหะ
โอม กาตาวารี นะมะหะ
โอม นามาดา เย นะมะหะ
โอม สิท ธา เย นะมะหะ
โอม กาวารี นะมะหะ
โอม กลัศ กุม ภายะ นะมะหะ
โอมศรีมันมหาคณาธิปตเย นมะ
ลักษมีนารายณภยาม นมะ
อุมามเหศวราภยาม นมะ
หิรัณยคัรภาภยาม นมะ
สถานเทวตาภโย นมะ
กุลเทวตาภโย นมะ
อิษฎเทวตาภโย นมะ
สรเวภโย เทเวภโย นมะ
สรเวภโย ศรีคุรุภโย นมะ
สรเวภโยพราหมณมเณภโยนมะ
มาตาปิตฤจรณกมเลภโย นมะ

3. กล่าวอัญเชิญ ในมือถือดอกไม้ (ตั้นจิตถึงพระแม่ลักษมี)
สวด : โอ้พระมหาเดวี ผู้มีเมตตา ต่อมวลมนุษย์ ผู้เสด็จมาจากทะเลน้ำนม พระผู้ทรงประทับอยู่บนดอกบัวในพระกรทรงอุ้มหม้อทองคำอันประดับอัญมณี ที่มีค่าบรรจุไว้ซึ่งเงินตรามากมายหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระบาทขอทูลเชิญพระองค์ได้โปรดมารับการบูชาจากข้าพระบาทด้วยเทอญฯ
สวด : ยา เดวี สารา วะ ภู เตชู ลักษมี รูเป นะ สัม สติตา นมัส ตัสเส นมัส ตัสเส นมัส ตัสเส นะโม นะมะหะ 3ครั้ง (เป่าสังข์ วางดอกไม้ที่พระบาท)( การถวายการสัการะ )

1. ทำการอันเชิญสวดว่า……โอม……ศรี มหา ลักษมี เจ นะมะหะ อาวาหะนัม สมรปยามิ

2.ถวายที่นั่ง(ใช้เม็ดข้าวสารแทน) สวด …….โอม……ศรี มหา ลักษมี เจ นะมะหะ อาสสนัม สมรปยามิ

3..นำเทวรูปวางบนแท่นบูชา

-ในขั้นตอนสรงน้ำนี้เราจะสรงน้ำเหรียญ เงินหรือทอง ไปพร้อมกับเทวรูปด้วย สรงด้วยน้ำสะอาด สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมี เจ นะมะหะ. สนานัม สะมะระปยามิ

4.สรงด้วยน้ำปัญจมรัตน์
โอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ ปยะสนานนัม สะมะระปะยามิ (นม)
โอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ ทะธิสนานนัม สะมะระปะยามิ (นมเปรี้ยว)
โอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ มธุสนานนัม สะมะระปะยามิ (น้ำผึ้ง)
โอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ ฆะริตะสนานนัม สะมะระปะยามิ (เนย)
โอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ ศะระกะรา สนานนัม สะมะระปะยามิ (นม)

5.สรงด้วยของ 5 อย่างผสมกัน(เนย โยเกิร์ต นม น้ำผึ้ง น้ำตาล)
สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ ปัญจามะริดตะ สนานนัมสะมะระปะยามิ

6.จากนั้นสรงด้วยน้ำสะอาดอีกทีชำระล้าง เช็ด ให้สะอาด

7.ถวายน้ำหอม แต้มเจิมด้วยผงจันทร์ ผงกุมกุม
สวดว่า : โอ้ มหารานีแห่งวิษณุเทพ ในการประกอบพิธีบูชาครั้งนี้ ข้าพเจ้าน้อมถวาย น้ำนม ผลไม้ เครื่องเจิม และน้ำหอมอย่างดี เพื่อจุ่มเจิม แด่พระองค์ ขอพระองค์ ทรงโปรดเมตารับเครื่องหอมเหล่านี้ แล้วประทานมงคลอันประเสริฐแก่ข้าพระบาทด้วยเทอญ ฯ
โอม…… ศรี มหา ลักษมีเจ  นะมะหะ
คันธัม สะมะระปะยามิ
จันดา นัม สะมะระปะยามิ
กุม กุม มัน สมะระปะยามิ

8.ถวายเครื่องทรง เครื่องประดับถ้ามี สวดว่า โอม……ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ วัสตะรัมสะมะระปะยามิ

9.ถวายดอกไม้พวงมาลัย (มาลัยที่ทำจากเม็ดบัว)
สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ. มาลาปุษปัมสมรปยามิ

10.ถวายดอกไม้ (ดอกบัวแดง กุหลาบแดง) สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ. ปุษปัม สมรปยามิ

11. ถวายธูป + ประทีป (เอาวนๆทางขวาหน้าพระ 5 รอบ ธูป 5ดอก)
สวดว่า โอม……ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ ธูปัม สะมะระปะยามิ
โอม……ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ ทีปะ สะมะปะยามิ

12.ถวายอาหารหรือขนมที่ไม่มีไข่เจือปน หรือผลไม้ต่างๆ (แอปเปิ้ลแดง)
สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจง
นะมะหะ. ไนเวดะยัม ผลานิ จะ สมรปะยามิ
ถวายหมาก ถ้ามีสวดว่าโอม……ศรี มหา ลักษมีเย นะมะหะ ตามบูลัม สะมะระปะยามิ

13.สวดบูชา พระแม่ทั้ง 8 (ถือดอกไม้ในมือ)
สวดว่า : โอม อธิ ลักษมี นะมะหะ
โอม ธัญญะ ลักษมี นะมะหะ
โอม คชา ลักษมี นะมะหะ
โอม สัน ธนะ ลักษมี นะมะหะ
โอม วิช ยะ ลักษมี นะมะหะ
โอม ไอ ศะวะ ราย ลักษมี นะมะหะ
โอม วีระ ลักษมี นะมะหะ
โอม ธนะ ลักษมี นะมะหะ
โอม วาสิท ตาย นะมะหะ
โอม อัษตา สิทธิ บูชานำ สะมะระปะยามิ

***** วางดอกไม้ที่พระบาทแล้วจุดธูปถวาย*********
—-หลังจากขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนเสก เชือกแดง เสกสมุดบัญชี และ บูชาพระแม่กาลี พระแม่สรัสวตรี ท้าวกุเบร
ในขั้นตอน การบูชา ในวัน ดิปาวลี
: ดิปาวลี บูชาใช้ประทีป 9, 11 ,15,21, 108 ดวง)
– นำข้าวสาร + ผงกุมกุม ใส่มือ
– จุดตะเกียง (เหลือไว้ 5 ดวง)
– สวดว่า…….ข้าแต่เทพแห่งตะเกียง ท่านผู้มาจากพระพรหม ผู้ขจัดความมืดมิดให้หมดไป โปรดให้แสงสว่างแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ (โปรยของในมือไปที่ตะเกียง) สวด:
โอม สุพัม กะโรตี กัลป์ยานัม อะโรยัม ธะนะ สัมปะดา สัทธุ พุทธิ วินา ชายา ดีประโจติ นะโมสตุเต ดีประโจติ นะโมสตุเต
– นำข้าวสาร + ผงกุมกุม ใส่มือ อีกครั้ง
สวด : ขอให้โลกนี้ จงสว่างไสว เหมือนดวงตา ข้าแต่เทพแห่งแสงสว่างได้ โปรดรับการบูชาจากข้าพระบาทด้วยเทอญฯ
สวด ……..โอม มหาวัลยา วิทมาเห อัคนี เทายะ ทีมาฮี ตันโน อัคนี ประโจทะยาต x3
(โปรยของในมือ)

14 .ถวายสวดบูชาพระแม่ลักษมี
สวด :โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ. (x108)

15.ถวายไฟอารตี
สวดบท อารตีพระแม่ หรือ ให้เปิดเพลงก็ได้ ถ้าสวดไม่ได้
สวดว่า โอม………..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ. อารติ กยัม สะมะระปะยามิ 9ครั้ง
วนไฟอารตีหน้าเทวรูปไปด้วย

16. เอาดอกไม้ใส่มืออธิษฐานขอขมาและเชิญท่านกลับ สวดว่า โอม…..ศรี มหา ลักษมีเจ นะมะหะ. วิสะระจะนัม สะมะระปะยามิ
ประทักษิณ หมุนรอบตัวเองสามรอบ ก้มกราบเป็นอันเสร็จ สวดแผ่เมตตาว่า โอมฺ ศานติ ศานติ ศานติ

ให้นำประทีป หรือ เทียนบูชา 5 ดวง ไปวาง

1. หิ้ง หรือ แท่น บูชา (พระแม่พระพิฆเนศ)ของบ้านเรา
2. หิ้ง บรรพบุรุษ หรือ ใต้ต้นไม้ใหญ่ภายในบ้าน
3. ห้องครัว เตาไฟ
4. ตู้เซพ โต๊ะหรือลิ้นชักเก็บเงิน ถ้าไม่มีกระเป๋าเงินก็ได้
5. บริเวณหน้าบ้าน
ในวันแห่งดีปาวลี เหมือนเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ปีใหม่ ที่จะ ทำให้การเริ่มต้นมีแต่แสงสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น ควรทำให้บ้าน มีแต่แสงสว่าง ความสุข ความสดใจ เจริญรุ่งเรือง
ตลอดทั้งปี ตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *