การบูชาวิษณุนารายณ์

การบูชาวิษณุนารายณ์ โอม นะโม นารายะนา ยะ ขอมหาบารมีจงบังเกิดเทอญ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ คือมหาเทพผู้เป็นใหญ่หนึ่ง ในสามองค์มหาเทพ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้แก่ พระศิวะ-พระพรหม-พระวิษณุ พระพรหม หรือ พระพรหมมา เป็นมหาเทพ ผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เป็นมหาเทพ ผู้ดูแลรักษาทุกสิ่งในจักรวาล พระศิวะ หรือพระอิศวร…