การสวดมนตร์บูชา รักษาโรค

บทบูชาพระธันวันตริ (พระบิดาแห่งการแพทย์อายุรเวท)
Dhanvantri Gayatri Mantra…
…Om tat purushaaya vidmahae
Amritha kalasa hastaaya dheemahi
Tanno Dhanvantri prachodayaat.
โอม ตัส ปุรัสสะยะ วิทมาฮิ
อัมมะริทะ กาลสะ หัสทะยา ดีมาเฮ
ตันโน ดันวันตรี ประโจดะยา

Lord Dhanvantri Mantra…
…Namani Dhanwanthary Aadi Devam , Surasura Vanditham Pada Padmam,
Loke Jara Rugbhay Mrityu Nashakam,
Datharam Eesham Vividhaushadhinam..

นะมานิ ดันวันทะรี อาดิ เดวัม สุระ สุระ
วันดิทัม ปาดา ปัดมัม
โรเค จะรา รูกเบ มริทยู นาศกัม
ดาทรัม เอศัม วิวิทศดีนัม

แปล
…ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าน้อมกราบต่อหน้าพระพักตร์แห่งพระองค์ พระองค์ได้รับการบูชาจากทั้งเทพเทวดาและปีศาจ พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นพรแก่ผู้คนในโลกนี้และนำพวกเขาทั้งหลายออกจากความทุกข์โศกโรคภัย ความเจ็บป่วย ความชรา และความกลัว ความตาย ข้าแต่พระเป็นเจ้าขอประทานยารักษาโรคและพรมากมายเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญกับมนุษยชาติ ณ.บัดนี้ด้วยเทอญ..

..เวลาที่ดีที่สุดในการสวดมนต์นี้คือ…
1.ก่อนและระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
2.อาบน้ำและใช้ลูกประคำนับประกอบ
3.สวดมนต์เพื่อรักษาคนที่เจ็บป่วยได้ด้วย
4.สวดมนต์เป็นทวีคูณ 108 และเพิ่มจำนวนตามวันที่ผ่านไป
5.สร้างบุญบารมีโดยการบริจาคยาและอาหารให้กับผู้ยากไร้และยากจน การแสดงความเมตตานี้ จะช่วยเพิ่มพลังของการสวดมนต์ให้ประสิทธิเห็นผลมากขึ้น..โอม

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *